Ա. Տարի, 1962 թիւ 10
Ա. Տարի, 1962 թիւ 10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սեւ կիրակի | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ1
Լեռներ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 13
Պատերազմ եւ նամակներ | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 14
Պարկեշտ արջը | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ22
Գրպանի բառարան | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 24
Թաղարները | ՕՏԱՃԵԱՆ, ՆՈՒԱՐԴ 32
Արտաշէս Յարութիւնեանի նամակները Զապէլ Եսայեանին | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 33
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ (Պատասխան՝ «Բագին»ի հարցարանին) | ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ, Գ.37
Ակսել Բակունց | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ41
Ամերիկեան ու եւրոպական արդի գրականութիւն | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 57
Գ. Ֆ. Հեգելի իմաստասիրութիւնը եւ դիալեկտիկը | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ԴՈԿՏ. 65
Հայ գրական ածուն վերջին քառասնամեակին | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, Վ[ԱՐԴԱՆ]70
Խորհրդային գրողների արգիլուած ստեղծագործութիւնները | ՇԱՀՈՒՆԻ, Վ.75
Թիւրն ու թերին | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 77
Տաճար (հեղինակ՝ Սմբատ Շահնազարեան)Տ.80