1967-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Երկու մասունք | 1
Համաստեղի խօսքը | ՀԱՄԱՍՏԵՂ 2
Մեռելը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 9
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 11
Աշխարհներու երգը | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 27
Ե'ս, տասնապետ պզրի | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ37
Ընթերցողին / Կը հարցնես | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ42
23 ամիս բանտում -3 եւ վերջ | ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ, ԻՇԽԱՆ43
Գալիք վաղը | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ53
Արժանիքի եւ նկարագրի գնահատման Ճամբով (Խորհրդածութիւն՝ քննադատութեան մասին) | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ54
Հայագիտութեան հարցը սփիւռքի մէջ - 3 եւ վերջ | ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ59
Գրականութեան եւ գրագէտներուն կաշկանդումները Սովետական կարգերու տակ -2 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ64
Ընդհանուր ակնարկ միջազգային արդի գրականութեան վրայ (1945-1965) -11 Եւ Վերջ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ70
Պօղոս Սնապեանի «Ես Այդ Շունն Եմ» Գիրքը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]76
Բիւզանդ Թօփալեանի ցուցահանդէսը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]79