1969-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արդարադատութեան պալատին մէջ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Իմ երգը | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ] 8
Տիեզերքե ի՛նքն էր | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 10
«Տունի Հաց» -2 | ՍՕՍԵԱՑ ՏՂԱՆ 11
Շահան Շահնուրի հետ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ24
«Հասկցողին շատ Բարեւ» (Առակներ) | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ27
Մահուան կամուրջը (վէպ) -4 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ28
Բարձունքն ի վար | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ36
Ցոլացումներ | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ37
Սիմոն Վրացեան (կենսագրական գիծեր) | 42
Թոռղայը | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]46
Մահ՝ Արսէն Երկաթի | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]52
75-րդ տարեդարձ ծննդեան/Գիրքեր, գիրքեր/ողջոյն գիշերին/Ամառ կեանքի/Աշուն/Կեանքի հեքիաթը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 53
Սփիւռքահայ գրականութիւնը եւ մեր դասական գրական ժառանգութիւնը | ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ57
Ա. Խատիսեանի «Հայաստանի Հանրապետութեան Ծագումն ու Զարգացումը» | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 68
Լեզուն վերացական արուեստին | ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ, ԳԱԲՐԻԷԼ71
«Կապոյտ Ապրիլ» (Վեհանոյշ Թէքեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]73
«Գրական մի ուրոյն հոսանք» | 76
... Եւ ինքնուրոյն մի անհեթեթութիւն | 77
Արփինէ Փեհլիվանեանի երգահանդէսը | 78
Arpine Pehlivanian Ou L'Art Melodieux Du Chant | MAINGUY, MARC-HENRI79
Մշակութային լուրեր | 80