1969-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Տունի Հաց» - 1 | ՍՕՍԵԱՑ ՏՂԱՆ 1
Յիսնամեակ/Անունդ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 16
Խոստովանանք | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ17
Մահուան կամուրջը (վէպ) - 4 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 19
Նոր տարուայ գիշեր է... | ՀՌԻՓՍԻՄԷ34
Յովհաննէս Շիրազ | 35
Իմ հոգեհանգիստը/քառեակներ | ՇԻՐԱԶ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ]36
«Գրութենէն ետք»... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Պ.39
Կռունկներու երազով | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 46
Մանուէլ Մարութեան | 49
Դերասանին աշխարհը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]50
Սէքիւլարիզմ | ԽԱԼԱԹԵԱՆ, ՀՐԱՅՐ53
«Հոգիս բռունցքիս մէջ» | Պ. Գ.58
Հաւաքենք Չարենցի՛ձեռագրերը | Ե. ՉԱՐԵՆՑԻ ԱՆՈՒԱՆ ԳՐԱԿ. ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ60
Պատմութիւն «Երրորդ Այգաբաց»ի եւ «Թուղթ Իոսիֆ Ստալինին» | 61
«Առաջին անգամ լինելով»... | ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ, Վ[ԱՀԱՆ]65
«Նախերգանք» (Հեղինակ՝ Պեպօ Սիմոնեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]74
«Մեծ վարպետ՝ Սօլնէս», բեմադրութիւն՝ Վ. Խտըշեանի | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]76
Luisa Bosabalian Au Theatre Du Liban | 79
Սիմոն Վրացեանի մահը | 80