1969-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Նամակ՝ երկինքէն | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 1
Ճակատագիր/Անձրեւ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 8
Արաբ Յակոբը | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 9
Անիէն կու գամ | ԹԱԼԱԹԻՆԵԱՆ, Հ. ԱՒԵՏԻՔ22
Մահուան կամուրջը (վէպ) - 3 | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 23
Տեղ մը հեռուն /Աշնանային/ կ'ըսէ թէ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ32
Ճամբու վրայ | ՆԱԶԻԿԵԱՆ, ՆԱՆՈՐ33
Հայոց երգեր/Անվերնագիր | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ40
Խղճի պարտք մը... | 41
Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան - Վահան Թէքէեան | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]42
Պետական իրաւագիտակցութեան ձեւաւորումը Հայաստանում - 2 եւ վերջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]48
Ակնարկ հայ ճարտարապետական պատմութեան | ՕՐԱԳԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ58
Տրտմերգու բանաստեղծը | ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ, Յ. Խ.67
«Ինքներգութիւն» (Հեղինակ՝ Լեւոն Վարդան) | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]68
Մեր Վիեթնամցիները եւ Հայերէնով այդ թերթը ... Վիեթնամի Մէջ | ԱՍԻԱՑԻ70
Հայաստանցի 8 երիտասարդ արձակագիրներ (Խմբագիր Թորոս Թորանեան) | 72
«...Այս գրքի երկրորդ հատորում» | 73
Սեւ ու սպիտակ կարապներ (հատուած) | ԱՐՇԱԿԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ75
Արագածի ձիւները (հատուածներ) | ԱԴԱԼԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ77
«Մեծ վարպետ՝ Սօլնէսը», բեմադրութիւն՝ Վ. Խտըշեան | 79
Մշակութային լուրեր | 80