1969-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Թոռնուհիս | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Բանաստեղծը/բանաստեղծութիւն (Բ, Գ) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 6
Տիեզերքի խորհուրդին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 20
Տէր-Տէր Ամուն Անիծեց -3 եւ վերջ | ԵԱՂՈՒՊԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 22
Կենաց բաժակը / Աշխարհն ու մենք | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ33
Դեղին լոյսը | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ34
Ամէն անգամ երբ քեզ սիրեմ/Հարկաւ օր մը կ'ըսես ինծի | ՇԱՀՊԱՆ38
Մշակութային նոր օճախ մը- Յակոբ Տէր Մելքոնեան թատերասրահ | 39
Հէրպըրթ Մարքիւզ | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ42
Պետական իրաւագիտակցութեան ձեւաւորումը Հայաստանում - 1 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]53
Ակնարկ հայ ճարտարապետական պատմութեան | ՕՐԱԳԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ63
«Սարերու Ասլանը» (Հեղինակ Կ. Սասունի) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, Ն[ՇԱՆ] 71
«Դեռեւս երազելի Է» | 74
«Ո՞րն է 1968 թուականի ձեր ամենալաւ բանաստեղծութիւնը» - հարցարան «Գրական թերթ»ի | 75
«Ո՞րն էք համարում 1968 թուականի հայ քնարերգութեան ամենալաւ բանաստեղծութիւնը» | 79