1970-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Անտառում | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Մարդու սիրտը/Հին օրերու կարօտ | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]9
Մահուան կամուրջը (վէպ)- 14 եւ վերջ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 10
Նո՛ր առաւօտ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ20
Վարք Կոմիտաս Կուտինացիի - 4 | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 22
Հայոց գանձեր/Աւերակներ | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ41
Երեւան... Փրոպլէմա՜ | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ42
Հիփփիներուն որոնումը | 47
Ջակ Քերուակ (Jack Kerouac) (1922-1969) | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ]49
Ժագ Քերուաքի ճանապարհը | ՔԻՐԻԱ, ՓԻԷՐ51
«Ճամբուն վրայ» վէպին նիւթը | 60
Ճամբուն վրայ | ՔԵՐՈՒԱՔ, ԺԱԳ61
Կէս-հրեշտակ եւ կէս-պիթ (Ալէն Կինզպէրկ) | ԱԼԻՆ, ՄԱՐՔ65
Մեծ շուկայ մը Քալիֆորնիոյ մէջ | ԿԻՆԶՊԷՐԿ, ԱԼԷՆ68
Հայրենի բանաստեղծ Գուրգէն Բորեան | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ69
Այս քարերը անխօս/բայց ոչ, կայ մէկը... | ԲՈՐԵԱՆ, ԳՈՒՐԳԷՆ72
Ֆրանսուա Մորիաք - հոգիներու վիրաբոյժ | Չ[ԱՐԽՈՒՏԵԱՆ], Ն[ՈՒՊԱՐ]74
Խօսք՝ յարգանքի - Կարօ Մեհեանի | 79