1970-11-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հրաշալուր պատմութիւն Բագրատունեաց-Աբաս Բագրատունի (Տեսիլ՝կուրի վրայ) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 1
Nat - ''King'' - Cole | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ 8
Հոգեհանգիստ | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ 10
Տաղ առ երկիր | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 21
Վարք Կոմիտաս Կուտինացիի - 6 | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 22
Դատակէսի հիմնը | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ 35
Սէրը ցանկապատերի տակ - 2 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 38
Անշրջանակ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ48
Նարեկացիի վերաճառագայթումը | 51
Նարեկացին աշխարհաբար | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ52
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն եւ հակա-թատրոն - 2 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ59
«Երիցս օրհնեալ»... («Թատերական դէմքեր») | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, Մ[ԻՆԱՍ]67
Բացառիկ գործը («Թատերական դէմքեր») | ՄԻՐԻՃԵԱՆ, Ժ.69
Պատկառելի հատոր մը («Թատերական դէմքեր») | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ70
Փառքի տաճարը («Թատերական դէմքեր») | ԽՈՇԱՖԵԱՆ, ՆՇԱՆ72
Կենդանի պատմութիւնը («Թատերական դէմքեր») | ԳԷՈՐԳԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ75
Վիթխարի գործը («Թատերական դէմքեր») | Ղ[ԱՐԻՊԵԱՆ], ԺԻՐԱՅՐ77
Վարձքդ կատար, վարպե'տ («Թատերական դէմքեր») | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ79
«Խաղբակեանք կամ Պռոշենք Հայոց Պատմութեան մէջ» | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊՍ.81
«Անծանօթ հոգիներ» (հեղինակ՝ Յակոբ Կառապենց) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]88
«Բագին»Ի 1970-ի բովանդակութիւնը | 91