1971-1-2

ԲԱԳԻՆ, Ժ. ՏԱՐԻ,
1971 ԹԻՒ 1-2

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 80ամեակին

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դաշնակցութեան մշակութային հորիզոնները (Հ.Յ.Դաշնակցութեան ութսունամեակին առիթով) | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ 1
Դրօշակ՝ «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան» օրգան | «ԴՐՕՇԱԿ»18
Նշխարներ եւ վկայութիւններ | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ 20
Քրիստափոր Միքայէլեան | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 22
Խոհ | ՌՈՍՏՈՄ24
Ռոստոմ | ՎՐԱՑԵԱՆ, Ս[ԻՄՈՆ]25
Մանկական յիշողութիւններ | ԶԱՒԱՐԵԱՆ, Ս[ԻՄԷՈՆ]26
Զաւարեանի հոգին | ՍԻԱՄԱՆԹՕ29
...Կրակներ ու ջահեր | 30
Մահուան տեսիլ | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ31
Արիւնի եւ վրէժի բանաստեղծը | ԽԱԺԱԿ, Գ.34
Մեծ անհատները | ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ35
ԵՓՐԵՄ | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, Դ[ԱՆԻԷԼ]37
Դանիէլ Վարուժան | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]38
Սահմանը անցնողները | ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ, ԳԵՂԱՄ39
* * * | 42
Հին կռիւը | ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ, ՅՈՎՀ[ԱՆՆԷՍ] 43
Բաբշէնի կռիւը | ՌՈՒԲԷՆ47
Ձայն հայրենեաց | ՄԻՍԱՔԵԱՆ, Շ[ԱՒԱՐՇ]49
Խանասորի Արշաւանքը/Խանի Երգը/Պանք Օթոման | 50
Բաբգէն Սիւնի | «Հ.Յ.Դ. ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ»52
Վերջին ժպիտը | ԳԱՐՕ, ԱՐՄԷՆ53
Արմէն Գարօ | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, Ն[ԻԿՈՂՈՍ]55
Գնդակ որոտաց/Գէորգ Չաւուշի յիշատակին/Անդրանիկին/Դարձեալ փայլեց | 58
Փոթորկաձայն մարգարէն | ՎԱՐԱՆԴԵԱՆ, Մ[ԻՔԱՅԷԼ]62
Քեռիի Երգը/Վէրքերով Լի/Վահանի Երգը/ Սերոբ Աղբիւրի Երգը | 63
Ազատամարտ եւ իր դերը | ՍԻՐՈՒՆԻ, Յ. Ճ.66
Խանասորի Քայլերգը/Գարեգինը | 68
Փորձ՝ բնորոշելու Հ.Յ.Դաշնակցութեան մշակութային դերը | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ69
Արամը | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, ՕՆՆԻԿ81
Մուրատի երգը/Համազասպի երգը/Ֆետա | 84
Մուրատը | ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ, Ա[ՒԵՏԻՍ]84
Համազասպը | Վ[ՐԱՑԵԱՆ,] Ս[ԻՄՈՆ]85
Գալէն | Ռ[ՈՒԲԷՆ]86
Մեր երգը... | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]87
Մտածումներ Հ.Յ.Դաշնակցութեան մասին | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]94
Ճանչցայ ու սիրեցի | ՊՈՒՍԹԱՆԻ, ԱՆԹՈՒԱՆ95
Նաղաշի ճառը («Շղթայուածը») | ՇԱՆԹ, ԼԵՒՈՆ97
Հայ Յեղափոխականներու Դաշնակցութիւն եւ բանաստեղծութիւն | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]99
Եօթներորդ կնիքը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ102
Հայկական Յեղափոխութիւնն ու Հայկական զարթօնքը | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ113
Ահաբեկիչները | 114
Ահաբեկիչները | ԱՆՈՅՇ, ԱՐՄԷՆ115
Հայկական նոր ասպետութիւն (Հ.Յ.Դաշնակցութեան 80ամեակին առիթով) | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ116
Յատուկ հերոսը | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.121
Եռագոյն դրօշը | Հ. ԱՒԵՏԻՔ ՎՐԴ. ԹԱԼԱԹԻՆԵԱՆ124
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը նաեւ ի սպաս հայ մշակոյթին | ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ 126
Խոհեր ութսուն տարուայ ճանապարհի մասին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]128
Անուանակոչութեան խորհուրդ | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ136
Վերջին յաղթանակ | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ138
Երգ հրախաղութեան ու դրօշի մասին | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ140
Երգէ, հոգի'ս... | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ՍՕՍԻ142
Հիանալ ու համրանալ | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ144