1971-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մղձաւանջ | ՉԱՐՈԽՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Միջնարար | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 4
Բանաստեղծութի՜Ւնը Յաւերժական | ԱՐՄԱՆՏ11
Վարք Կոմիտաս Կուտինացիի - 7 Եւ Վերջ | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 12
Ինչո՜ւ, Ինչո՛ւ... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 30
Մնաս Բարով, Սիրելիս | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ32
Յաճախանք | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ45
Սէրը Ցանկապատերի Տակ - 3 | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ46
Հաճելի Պարտք | 53
Գրականութեան Մասին | ԹԱՇԵԱՆ, ԲԵՆԻԱՄԻՆ54
Կիլիկեան Հայաստանի Երեք Դարերը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]59
Հարցերու Հարցը | 66
Էտուըրտ Ալպի (Հայացուց՝ Սօսի Յակոբեան) | ՖԻՍՈՆ, ՓԻԷՐ67
«Ո՞Վ Է Վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» - Էտուըրտ Ալպի (Բեմադրութիւն՝ Վ. Խտըշեան) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]72
«Ինկած Բերդի Իշխանուհին» - Լեւոն Շանթ (Բեմադրութիւն՝ Ժ. Սարգիսեան) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]78