1971-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Տուն Արի'» | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
«Կէտեր» | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ7
Հէնրի Միլըր | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ 8
Հէնրի Միլըր եւ Հայ գուշակը (թարգմն.) | Չ[ԱՐԽՈՒՏԵԱՆ], Ն[ՈՒՊԱՐ] 11
Հանդիպում Ամերիկայէն եկող յոյնի մը հետ, Յունական կայարանի մը մէջ, 1939Ին | ՄԻԼԸՐ, ՀԷՆՐԻ 16
* * * | ՇԻՐԱԶ, Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ]18
Պոչատ մողէզներ | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ19
Ծխախոտ | ՄՈՒԹ-ԱՐՓԻ28
Հայկական ուղեւորավէպ - 4 | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.29
Շարական սիրատանջութեան եւ անուանակոչումի | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ37
Պետրոս Դուրեանի մահուան 100մմեակը | 41
Վերադարձ դէպի Աստուած | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ42
Տեսական փորձեր կեանքի եւ մտքերու մասին | ՇԱՆԹ, ԼԵՒՈՆ Ս.46
Կնոջ մը կեանքը (Զապէլ Եսայեանի գրական ժառանգութեան ընդմէջէն - 2 | ԶԷՅԹԼԵԱՆ, ՍՈՆԱ56
Էօժէն Իոնեսքօ - Թատրոն եւ հակա-թատրոն - 6 | ԷՍԼԻ, ՄԱՐԹԻՆ63
Քննադատութիւնն այլեւս յաւելուած չէ | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ69
Անբացատրելի անտեղեակութիւն | ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ74
Պարոյր Սեւակ | «ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ»76
«Աւելի յարմար աշխատանք» | 77
Անբարեկամ հոգիին անհոգի | 78