1972-6-7

ԲԱԳԻՆ, ԺԱ. ՏԱՐԻ,
1972 ԹԻՒ 6-7

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Պարոյր Սեւակի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
«Ամենահայ սիրելին» | 1
Պարոյր Սեւակ | ՍԱՍՈՒՆԻ, ԿԱՐՕ3
«Ես կարող եմ ձեզ սիրե՜լ... Այսքան» | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 4
Երկու անգամ | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 6
Պարոյր Սեւակի «Նորից Քեզ Հետ» ժողովածուն | ՄԱՀԱՐԻ, ԳՈՒՐԳԷՆ 8
Հայաստան/Մօր Ձեռքերը | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ 10
Հին Չանախչիի ճամբուն վրայ... | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 12
Խօսք Պարոյր Սեւակի յիշատակին | ՎԱԶԳԷՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 16
Պ. Սեւակի «Անլռելի Զանգակատունը» | ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ, ՍՈՂՈՄՈՆ 19
Ղօղանջ մթագնումի | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ 22
Մտքի ու հոգիի ղօղանջը | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, Մ[ԻՆԱՍ]24
Խօսք յիշատակի | ԽԱՆԶԱԴԵԱՆ, ՍԵՐՕ25
Կորուստը անփոխարինելի է | ՎՈԶՆԵՍԵՆՍԿԻ, ԱՆԴՐԷՅ26
Սիրելի Պարոյր | ՍԱՐԵԱՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍ27
Նաեւ քաղաքացու եւ մարդու իդէալ էր նա... | ՍԱՀԻՆԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ28
«Մարդը Ափի Մէջ» | ԱՂԱԲԱԲԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ30
Վարք Մեծաց | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ33
«Եւ այր մի՝ Մաշտոց անուն» | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ34
Պարոյր Սեւակ բանաստեղծը | ԴԱՒՈՅԵԱՆ, ՌԱԶՄԻԿ36
Եւ Ղօղանջ Յաւերժական | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]38
Պարոյր Սեւակ՝ մեր եղբայրը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ43
Միանգամից… | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ44
Պարոյր Սեւակ | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ45
Եղերերգ | ԹՈՐՈՍԵԱՆ, ՇՄԱՒՈՆ 46-47
*** | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ48
Պարոյր Սեւակի «Եղիցի Լոյս»ը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49-54
Հպանցիկութիւն | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ55
Ճառագայթային ախտ | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ56
Առաջադրանք համայն աշխարհի հաշուիչ մեքենաներին ու ճշգրիտ սարքերին | 58
Առաջադրանք համայն աշխարհի հաշուիչ մեքենաներին ու ճշգրիտ սարքերին | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ60
Սերունդներին եւ դարերին | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ64
Այր մի Պարոյր Սեւակ | ԳԻՒԼՆԱԶԱՐԵԱՆ, ԽԱԺԱԿ66
Անլռելի Զանգակատուն | ՔԱԼԱՆԹԱՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ67
Խոստովանութիւն | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԳԷՍ68
Ողջո՜յն անդրշիրիմեան | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ70
Է. Մեժելայտիսի «Մարդը» հայերէն | ՇԱՀՆԱԶ, ԳՈՒՐԳԷՆ72
Առաջինը, որը, ցաւօք, դարձաւ վերջինը | ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ73
Լոյսի ճանապարհին | ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ74
...Սեւամորթը | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ76
Ղօղանջ Սգոյ եւ անմահութեան | ՄԻՐԻՋԱՆԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ77
Սայաթ Նովա ( Հեղինակ՝ Պարոյր Սեւակ) | ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ՎԱՐԱԳ78-83
Անլռելի Զանգակատան Զանգահարը | ՆՈՐԵՆՑ, ՎԱՂԱՐՇԱԿ84
Այս բանաստեղծը... | ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ, ՀՐ[ԱՉԵԱՅ]85
Բանաստեղծը եւ մահը | ՔԷՇԻՇԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ86
Խօսք ի խորոց սրտի | ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ87
Ընկերոջս յիշատակին | ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ88-89
Պ. Սեւակ - Յ. Օշական Անդրշիրիմեան հանդիպում | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ90
Մենք Քո Ղըյմէթըն | ՁՈՐԵՑԻ, Յ.93
Սայաթ Նովա (հատուած) | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ94
Պետրոս Դուրեան | «ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ» -1972, ԹԻՒ 196
Մ[Կրտիչ] Պէշիկթաշլեան | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1968, ԹԻՒ 5098
Յովհ. Թումանեան | «ԳԱՐՈՒՆ» 1969, ԹԻՒ 999
Սիամանթօ | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1963, ԹԻՒ 3100
Եղիշէ Չարենց | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1967, ԹԻՒ 40101
Հարուած, որ ցնցեց հայութեան աշխարհը | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ102
Սիլվա Կապուտիկեան | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1955, ԹԻՒ 30103
Լոյս դարձաւ, մնաց | ԽԵՉՈՒՄԵԱՆ, ՎԻԳԷՆ104
Վիգէն Խեչումեան | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1966, ԹԻՒ 30105
Անհնարին է... | ԷՄԻՆ, ԳԷՈՐԳ106
Գէորգ Էմին | «ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ» -1963, ԹԻՒ 6107
Ընթերցողի հպարտութիւնը | ԶԱՐԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ108
Ռուբէն Զարեան | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1969, ԹԻՒ 48109
Արտակ Ոսկանեան | ՍԵՒԱԿ, Պ[ԱՐՈՅՐ]110
Գագիկ Դաւթեան | ՍԵՒԱԿ, Պ[ԱՐՈՅՐ]111
Մեր անկեղծ բարեկամը | ՖԵՐԵՆՑԻ, ԼԱՍԼՕ112
Այդպիսիները ո՜ւշ-ո՜ւշ Են Ծնւում | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ113
«Եւ այր մի՝ Սեւակ անուն» | ԱՐՄԱՆՏ114
Խմբ. Նոթ («Մարդը Ափի Մէջ») | 115
Հիւրասիրում եմ | ՍԵՒԱԿ, Պ[ԱՐՈՅՐ]116
Հիւրասիրում եմ | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, Ն.117
Դափնեկիրները/Ապրիլ Մէկի ժողովածու | ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ, ՆԱՆՍԷՆ118
Դարձեալ Իրմով | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ119
Ինչպէ՜ս, Ինչպէ՜ս | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ120
Ես կը հաւատամ... | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ121
Սեւակի տան եւ հարազատներու լուսանկարներ | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1972, ԹԻՒ 27122
«Գարուն Ա, Ձիւն Ա Արել» | ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, ՖԵԼԻՔՍ124
Ռեկվիէմ իմ Պարոյրին | ԽԱՆՋԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ126
Պարոյր Սեւակի յիշատակը յաւերժացնելու մասին | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1971, ԹԻՒ 38127
Պարոյր Սեւակի երկերը վեց հատորով | «ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 1972, ԹԻՒ 27127
Պսակ Պարոյրին | ԲԱՂԴԱՍԱՐԵԱՆ, ՄԻՔ.128