ԲԱԳԻՆ, ԺԲ. ՏԱՐԻ,
1973 ԹԻՒ 5

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Արամ Հայկազի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արամ Հայկազի Յոբելեանը, աննախընթաց երեւոյթ մը | 1
Կոչ -Արամ Հայկազի մեծարում | 3
Կոնդակ՝ Վեհափառ Խորէն Ա. Կաթողիկոսի | ԽՈՐԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 5
Կազմակերպիչ միութիւններուն | ՀՐԱՆԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ7
Վարձքդ կատար, ուժդ անսպառ | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 8
Զրոյց Արամ Հայկազի հետ | Հ. Մ. 10
Արամ Հայկազ ի Պատուի | «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»14
Արամ Հայկազին, Սիրով | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ]16
«Պատիւս Արժանաւորաց». Արամ Հայկազ Պիտի Մեծարուի | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.18
Արամ Հայկազ | 20
Ինքը, իր աշխարհը եւ արուեստը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]21
Իմ խօսքը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ32
Արամ Հայկազի գրական գործունէութեան յիսնամեակի շքեղ հանդիսութիւնը Նիւ Եորքի մէջ | ՄԱՃԱՌԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ35
Արամ Հայկազ պարտիզպանը | 37
Հանդիպումներ Արամ Հայկազի հետ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]38
Տիթրոյթ Յարգեց «Անզիջող Հայը» գրագէտ Արամ Հայկազ | ՔԱՄԱՌ, Ե.42
«Քիւրտիստանի Լեռներուն Մէջ» | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ45
Արամ Հայկազի նուիրուած յոբելինական հանդիսութիւնը Թորոնթոյի մէջ | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, ԱՐԹԻ54
Արամ Հայկազ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ56
«Գարահիսարցի Գինովը» | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ57
Հայրենաբաղձութեան քնարերգուն | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ58
Արամ Հայկազի յոբելինական հանդէսը Մոնրէալի մէջ | Պ. Մ.60
Փառք իր վաստակին (Յոբելեար Արամ Հայկազին | ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ, ՄԻՆԱՍ62
Պոսթըն մեծարանքի իր տուրքը մատոյց տաղանդաւոր գրագէտ Արամ Հայկազին | ԳԼԸՃԵԱՆ, ԱՆԱՅԻՍ66
Սիրելի Արամ Հայկազ | ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆ, ԶԱՒԷՆ Լ.69
Արամ Հայկազի գրական Յոբելեանին առթիւ | «ԱՍՊԱՐԷԶ»70
Արամ Հայկազի Յիսնամեայ Յոբելեանին հանդիսութիւնները Գալիֆորնիոյ մէջ | «ԱՍՊԱՐԷԶ»72
Որակով՝ անվիճելիօրէն գրական յոբելինական երեկոյթ մը | ՍԱՐՈՒՆԻ, Ս.73
Արամ Հայկազ | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ77
Եթէ... | ԱԲԷԼԵԱՆ, Գ[ԷՈՐԳ] 80
Արամ Հայկազ՝ կնոջ եւ զաւակներուն հետ | 83
Կեաւուրական գրականութեան հեղինակը | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ84
Յիրաւի սիրտդ պանդոկ մըն է... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ85
Բախտաւոր է... | ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ, ՔՆԱՐ88