1974-10
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ամէնօրեայ Կրկներեւոյթ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Աշուն / Առասպել | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ10
Խալին Գիւտը | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ 11
Անտիպ Նամակ Մը՝ Ինտրայէն | ՉՐԱՔԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ18
Լուսանցք | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]25
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 3) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]26
Յ. Օշականի Մասին | ՉԱԳՐԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 41
Բանն Այն Էր/Ովկիանոս | ՍԷԹԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ42
Մահ Շահան Շահնուրի | 43
Շահան Շահնուրի Մտածումներէն | 48
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 1) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ50
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 6) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ58
Բալադ՝ Գրական Աղաւաղումներու, Դողդոջուն Ստրկահաճութեան, Օղիի Եւ Յոբելինական Թմրեցուցիչներու Մասին | 68
Տուրքը՝ Անպատասխանատուութեան | 73
Սոլժենիցին Ընդդէմ Շոլոխովի | ՐԱՒԻՉ, ՓԻՈԹՐ74
Անակնկալ Ու Ճոխ Զուգորդութիւնները (Ասոցիացիա) | 77
Լեզուական Առօրեայ Հոգսեր | ԻՇԽԱՆԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ78
«Տարօրինակ Երեւոյթ Մը Այնճարի Մէջ» | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]79