1974-11
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յոբելեան Մ. Իշխանի | 1
Փոսը | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 2
Մ. Իշխան՝ Հպանցիկ Ակնարկով | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]4
Բանաստեղծը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 5
Նոր Շինուող Տունը | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 6
Եւ Յուշ Մը՝ Անոր Մասին | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]7
Պայծառ Ճակատով Բանաստեղծը | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ8
Սպաննեցէ'Ք Րոնաշթան (Հայացուց՝ Ս. Կիրակոսեան) | ՊԱՐԱՔԱԹ, ՍԱԼԻՄ 9
Ի՞Նչ Կայ Անդենականին Մէջ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ13
Երգ՝ Հաղորդակցութեան Անհաղորդ Վայրկեանին | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ19
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 4) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]22
Շրջադարձ/Բեւեռային Օր/Լուսնի Լոյս/Հրահաւ/Բանաստեղծութիւն Երեք Շարժումներով | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ35
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 2) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ39
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 7) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ47
Ռուտոլֆ Խաչատրեան | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ60
Անկատար Համահաւաք՝ Բարոյախօսներու Եւ Մոլորեալ Մտքերու... | 67
Շահնուրի Պարանով... | 71
Օրագիր | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ75
Ձկնկուլ/Ալպաթրոս/Ձայնաւորներ/Աշնան Երգ (Թարգմ.՝ Աբրահամ Ալիքեան, Վ. Թէքէեան, Ս. Սահակեան, Ա. Երկաթ, Զ. Ասատուր | 76