1974-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Փորձե՞Լ, Թէ Չփորձել | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 1
Պատեր... | ՊՉԱՔՃԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ 5
Յաճախանք | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ11
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 5) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]12
Մեհենական Տօն | 27
Մեր Հանգանակը - Մեհեան | 30
Զրոյց Մեհենական Եռապետութեան Հետ | 33
Ֆրանսական Ժամանակակից Բանաստեղծութիւնը (Շար. 8) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ38
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 3) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ49
Տագնապահար Մանուկը - Սալիմ Պարաքաթ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ53
Սկսնակ Գրողներն Ամերիկայում | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, Ս[ՈՒՐԷՆ]62
Դարձեալ Սերգէյ Փարաճանովի Մասին | 66
Կատարեալ Գործ Մը Անկատար Մարդուն Մասին (Փարաճանովի Մասին) | ՖԱՐԻՏ, ՍԱՄԻՐ67
Սամուէլ Պէքէթ | 70
Ալպեռ Քամիւ | 71
«Վենետիկի Վաճառականը» (Բեմադրութիւն՝ Վ. Խտըշեանի) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]72
«Բագին»Ի 1974-Ի Բովանդակութիւնը | 73
Բացատրութիւններ | 80