1974-9
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Մարդը Եւ Արեւահար Շունը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Քաղաքի Կեանքի Հրաշքի Մասին | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 10
Ռաֆայէլ Արամեան՝ «Գրական Թերթ»Ի Մրցանակակիր | 18
Աշնան Օր | ԱՐԱՄԵԱՆ, ՌԱՖԱՅԷԼ19
Մաթիկ Մելիքխանեան (Շար. 2) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]24
Յակոբ Օշական | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ36
Ստութեամբ Շաղախուած Սուտ Գրականութիւն | 37
Անդրատառը, Ինտրա Եւ Տ. Չրաքեան (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ՊԸԼՏԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ]47
Մտածումներ Բանաստեղծութեան Մասին (Շար. 2 Եւ Վերջ) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]55
Ալեծուփ Ջուրեր (Հեղինակ՝ Կարօ Մեհեան) | Ճ[ԻՆՊԱՇԵԱՆ], Ք[ՆԱՐ]73
Հին Կարօտներու Ճամբով (Խ. Ն. Գաւառ) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]74
Ինքնաթմբկահարման Մրցավազք | 76