1977-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ծիծաղող Մարդը / Մի Անվերջանալի Պատմութիւն | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 1
Լեռ | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 8
Աստղաբնակներու Այցը | ԵՂԻԱՅԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 11
Գեղեցկութիւն Անիծապարտ / Անյայտ Իմացումի Մը Կամրջակին / Հորիզոնական Ձգտումներ / Վաղորդայնի Մը Հողաթումբին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]20
Դատարկ Անօթներ... | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ26
Կտակ | ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ, ԵՂԻԱ 29
Անկելանոց | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ30
Ես Ու Դուն / Կէս Գիշերային Պահեր | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ34
Թոթովենցի Ողբերգութիւնը | 35
Մթին Որջերի Բնակիչները (Հատուածներ) | ՍԱՀԱՌՈՒՆԻ, ՍՈՒՐԷՆ37
Թատրոնի Կոչումը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]41
Ալեքսանդր Սոլժենիցին (Մարդը, Ճանապարհը, Գործը) (Շար. 3) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
Թօթափենք Անտարբերութիւնը | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ57
«Ո՞Ւր Է Բանաստեղծութիւնը Այսօր» (Նիզար Քապպանի, Միշէլ Թրատ, Մանսուր Րահպանի) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]60
Սանինի Հրաբուխը (Յ. Գեղարդ) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]67
Կանաչներու Առասպելը (Պ. Սիմոնեան) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]67
Տեղեկագրութիւն Քանդուող Քաղաքի Մը Համար (Գ. Պըլտեան) | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]69
Հայ Ժողովրդին | ՍԵՒԱԿ, ՊԱՐՈՅՐ72
Ձին, Գարունը Եւ Հայաստանը | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ73
Հայրենադարձ (Հատուած) | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ74
Խմբագրական Ողբերգութիւն (Վ. Թոթովենց - «Գաւառական Ողբերգութիւն») | 75
Մանկլաւիկների Ցեղը / Աղուէսի Օրհնութիւնը | ԴԱՐԲՆԻ, ԱՐՇԱՒԻՐ77
Սալնոյ Ձորերում | ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ78
«Դաշնակցութեան» Տասնամեակին | ՀԱՅ-ԳՈՒՍԱՆ79