1981-8
ԽորագիրԷջ
«Մարգարէն» | 1
«Մարգարէն» (Թարգմն. Համաստեղ/Սիսակ Յ. Վարժապետեան/Եր. Տ. Գարաճեան | 2
Մարգարէն (Շար. 6 Եւ Վերջ - Թարգմն. Եր. Տ. Գարաճեան) | ԺՊՐԱՆ, ԺՊՐԱՆ ԽԱԼԻԼ 5
Բանդագուշանք | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ 12
Շարժում Թիւ 1 | ԹԵՄԻԶԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ21
Հոգու Զաւակ (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ 25
Asteroids/ Ցաւը/ Մոլորակ | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ35
Այցելութիւնը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ37
Ներածականէն Ետք... | 41
«Օխրանա»Յի Տեղեկագիրը - Ժանդարմական Վարչութեան Զեկուցումը Հայերի Յեղափոխական Շարժումների Մասին (Շար. 1) | ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ42
Արշիլ Կորքի Ատոյեան | ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ, ՄՈՎՍԷՍ Ս.53
Արդի Գրականութեան Դիմագիծը Եւ Տագնապը (Շար. 3) | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ62
Ի՞Նչ Է Մտածում Ալեքսանդր Սոլժենիցինը Իր Գրքերի Մասին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]69
Գիրք Որդիական (Թ. Թորանեան) | Տ[ԷՐ] Խ[ԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ], Ա[ՐՏԱՇԷՍ]78
Որբանում Են Ճրագները (Ա. Դաւթեան) | 79