1985-12
ԽորագիրԷջ
Իմ Իրականութիւնս | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 1
Միրաժ/Շուկայ/Հելլէնուհի | ՎԱՐԱՆԴ 12
Վերադարձ Տուն | ՄԵԼԻՔԵԱՆ, ԼՈՒՍԻԿ14
Անլեզու Երգը Սիրոյ... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ18
Գիւղական Բժիշկ Մը / Վճիռը | ՔԱՖՔԱ, ՖՐԱՆՑ19
Մօտեցում Ֆրանց Քաֆքայի | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ33
Որդին, Որ Ուխտի Էր Եկել Հօր Արձանին (Դ. Վարուժանի Ընտանիքին Մասին) | ՋԱՆԻԿԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ40
Ռուբէն Սեւակ (Շար. 3 Եւ Վերջ) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ48
Կռունկը | ՍԵՒԱԿ, ՌՈՒԲԷՆ65
Ռ. Սեւակի «Կռունկ»Ին Մասին | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]65
Ռ. Սեւակի «Կռունկ»Ին Մասին | ՋՐԲԱՇԵԱՆ, ԷԴ[ՈՒԱՐԴ]65
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն (Շար. 9 Եւ Վերջ) | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]68
«Բագին»Ի 1985Ի Բովանդակութիւնը | 74
Մեր Ընթերցողներուն՝ Վարչութեան Կողմէ | 80