1985-10
ԽորագիրԷջ
Հայնրիխ Պէօյլ | 1
Ծաղրածուի Աչքերով - Ռուսերէնէ Թարգմանեց Ան. Սարգսեան | ՊԷՕՅԼ, ՀԱՅՆՐԻԽ 3
Ես Վերջինը Չեմ | ԱՐՄԱՆՏ14
Աւազանը... | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ15
Յուշարարը | ՎԱՐԱՆ ՈՒԺ19
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 7) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 21
Ընտիրը, Ընտիրները... (Ռ. Սեւակի Մասին) | 31
Ռուբէն Սեւակ | ՋՐԲԱՇԵԱՆ, ԷԴ[ՈՒԱՐԴ]35
Ռուբէն Սեւակ | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]36
Հին Եղանակ/Վերջին Կոյրը/Ինչո՞Ւ/Երթալ | ՍԵՒԱԿ, ՌՈՒԲԷՆ37
Ռուբէն Եւ Եաննի Սեւակ | 40
Ռուբէն Սեւակ (Շար. 1) | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ41
Բանաւոր Երգիծանքի Նմոյշներ Արեւելեան Եւրոպայից | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]58
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն (Շար. 7) | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]65
Թարգմանիչ Մը Եւ Եօթը Գործեր (Նազար Նազարեանի Արաբերէնի Թարգմանած Գործերուն Մասին) | 75
Կոմիտասը Արաբերէնով (Թարգմանիչ՝ Խաչիկ Փիլիկեան) | 77
... Եւ Թուրքին Վկայութիւնը (Ֆ. Վերֆէլի Գիրքին Մէջ) | 79