1987-9
ԽորագիրԷջ
Աւազին Վրայ Ծաղկած Ծիրանի | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 1
Աղուէսին Մուշտակը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ19
Մեզամօտ Մեծերէն՝ Ն. Քազանձագիս | 20
Նիքոս Քազանձագիս | ՏԱՎԻԷԼ, ՖՐԱՆՍՈՒԱ21
Վերախաչուած Քրիստոսը (Շար. 1) (Հայացուց՝ Սարգիս Տէր Խաչատուրեան) | ՔԱԶԱՆՁԱԳԻՍ, ՆԻՔՈՍ24
Հայ Գրական Մտաւորականութեան Տրամադրութիւնները 1960Ական Թուերի Սկզբում | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ39
Վաւերաթղթի Բնագիրը - Հայ Գրողների Զրոյցը Ա. Ի. Միկոյեանի Հետ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ43
Մի Թուղթ | 59
Յ. Օշականի Նամակները Ն. Սարաֆեանին (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]64
Խորհրդային Նորատեսակ Նշանախօսքերի Մշակութային Արձագանգներ (Գերմաներէնէ Թարգմանեց Լ. Մ.) | ԿԱԶԱԿ, ՎՈԼՖԳԱՆԳ73