Ա. Տարի, 1962 թիւ 6
Ա. Տարի, 1962 թիւ 6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Առանց աստղի ճամբան | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Մարդկութեան խօսք՝ նորածինի | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 10
Լոյսը | ՏՕՆՃՈՅԵՆՑ, ԱՐՏԱՇԷՍ 20
Արտաշէս Յարութիւնեանի նամակները Զապէլ Եսայեանին | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 21
Սէր | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 27
Թեւածող հոգին | ՏՕՆՈՅԵԱՆ, ԱՐՄԷՆ 29
Անթացուպերը | ՎԱՀԱՆ, ԳԱՅԼ 37
Գրագէտին իրաւունքը «ո՛չ» ըսելու | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]39
Եւրոպական ու ամերիկեան արդի գրականութիւն (գ) | Օ[ՇԱԿԱՆ], Վ[ԱՀԷ] 44
Վահէ Օշական | ՌԱՖՖԻ 49
Մարքսիստ իմացաբանութիւնը (3) | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ՏՕՔԹ. 51
Կորիւն Մկրտիչեան - Քնարերգական քերթուածներ | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, Մ. 55
Համաստեղ | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 63
Շամիրամ (Միքայէլ Թաւրիզեան-1962-Պէյրութ) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 65
Իմ աշխարհէն (շահանդուխտ-1961-պէյրութ) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 68
Ոսկի Աքաղաղը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 70
Պղատոնի զոհը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 71
Աւերակների վրայ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 75
Նամուս | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 75
Կարինէ (օփերեթ) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 76
«Քնար» երգի պարի անսամպլի երեկոն | Ե.Գ.77
«Մամիկոնեան» երգչախումբին համերգը | Ե.Գ.78
«Նուիրում» (դպրոցական պարբերաթերթ) | [ԲԱԳԻՆ]79
Ստացուած գիրքեր եւ պարբերական հրատարակութիւններ | [ԲԱԳԻՆ]80