Ա. Տարի, 1962 թիւ 5
Ա. Տարի, 1962 թիւ 5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Տղաս | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Մայր արաքսի ափերուն | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 18
Այբբենաշունչ | ՅԱԿՈԲԵԱՆ, Ժ[ԱԳ]20
Անտառ | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 21
Տիզը | ԳԱՅԼ ՎԱՀԱՆ24
Ղազար Աղբար | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 26
Հովերուն դէմ... | ՀԵՐԱՆ, ԱՆԱՅԻՍ 30
Չարենցին | ԱՐՇԻ36
Սիրտը երկրիս... | ՇԱՀՊԱՆ37
Խաչոն | ՍԱՐԵՆՑ, ԱՐՄԷՆ 38
«Ճիւերս կ՝ոյրա՜ն» | ԷԹԻԵՄԵԶԵԱՆ, ՎԱԶԳԷՆ41
Կորիւն Մկրտիչեան (Տարօնի սոխակը) | ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ, Մ[ԿՐՏԻՉ]43
Երաժշտութիւնը բանաստեղծութեան մէջ | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ] 56
Իրականութեան ճանաչումը (3) | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ՏՕՔԹ. 61
Գասպար իփէկեան (մահուան 10-ամեակին առիթով) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 66
Լեզուն բարեշրջելու աքըլի փորձը | ՊՈՒՍԹԱՆԻ, Ա. 68
Նոր պառակտում | «ԲԱԳԻՆ»71
Մեր պառակտիչները | «ԲԱԳԻՆ»72
Զաւէն խըտըշեան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 75
Եւգինէ եփրեմեան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 77
Արուեստի խենթը... | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ 78
«Ամէնուն տարեգիրք»ը | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 79
Ստացուած հրատարակութիւններ | [ԲԱԳԻՆ]80