Ա. Տարի, 1962 թիւ 4
Ա. Տարի, 1962 թիւ 4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Գիր բանաստեղծի | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
Հօրաքոյրս | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 8
Երկու աւերակներ | ՇԱՀՊԱՆ 12
Կաղ Դեւը | ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ 15
Համբոյր Մասունքներուն | ՔԱՋԱՐԵՆՑ, ՀՐԱՉ 19
Շուները Եկան | ՎԱՐԱԳԵԱՆ, Զ. 20
«Գարնանաբեր Ծիծեռնակը» | ՎԱՀԱՆ, ԳԱՅԼ 28
Գօտին | ՀԱՃԵԱՆ, Պ[ԵՏՐՈՍ] 30
Գարնան Առաւօտ | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ 36
Մղձաւանջը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 37
Երաժշտականութիւնը Բանաստեղծական Արուեստին մէջ (Գ.) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 41
Գրագէտին Կոչումը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ Բ[ԱԲԳԷՆ] 46
Պօղոս Սնապեանի «Անդրշիրիմեան Ձայներ»ը | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 49
Եւրոպական ու Ամերիկեան Արդի Գրականութիւն Բ. | ՕՇԱԿԱՆ,Վ[ԱՀԷ] 53
Մուհամմէտ Ուալի - Ուտտին Եէկէն | ԶԱՆՈՅԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ58
Լեւոն Շանթ | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 62
Արձանագիր (Բիւզանդ Թօփալեան -1960-Փարիզ) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 66
Միթէ կը յիշե՞ն թէ ինչ ըսին երէկ... | [ԲԱԳԻՆ]69
Գիտե՞Ն ինչ կ'ըսեն այսօր... | [ԲԱԳԻՆ]70
Կը զգա՞Ն, թէ ինչ պիտի ըսուի իրենց վաղը | [ԲԱԳԻՆ]71
Ժորժ Կէօվէրչինեան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 72
Թոփազ (Թատրոն) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]74
Տիւրան Տիւրան | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]76
Երգչուհի Թամարա Փիլոսեան | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ 77
Գլաձոր (Դպրոցական Պարբերաթերթեր) | [ԲԱԳԻՆ]78
Հ. Յովհ. Վ. Մըսըրեանի Հայագիտական Գործունէութեան Յիսնամեակը | [ԲԱԳԻՆ]79