Բ. Տարի, 1963 թիւ 2
Բ. Տարի, 1963 թիւ 2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հայկական Կատակերգութիւն (վէպ) 1 | ԿՌԱՆԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ 1
Բաղձանք | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 20
Կռունկը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 21
Զրուցիկներ՝ Ընդմէջ Անասնոց | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 24
Պօյ Ֆրէնտ - 2 | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, Ժ[ԻՐԱՅՐ]28
Այս Ուղիներում... | ԲԵԴՈՒԻՆ, Ս.37
Պատուանդանը | ԷՄԻՆ, Գ[ԷՈՐԳ]38
Անծանօթուհին | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ա.40
Ձօն՝ Թուղթին | Ա. Հ.44
Նշխարներ Ն. Աղբալեանէն | ԱՂԲԱԼԵԱՆ, Ն[ԻԿՈԼ]47
Գրականութիւն եւ Քաղաքականութիւն-(Պատասխան՝ «Բագին»Ի Հարցարանին) | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]52
Ակսել Բակունցի Կեանքը եւ Գրական Վաստակը (3) | ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]56
Պատմական Նիւթապաշտութիւն | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, Ե[ՐՈՒԱՆԴ] ՏՈՔԹ.62
Գուրգէն Մխիթարեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ]68
Քերթուածներ - Հեղինակ՝ Զարեհ Մելքոնեան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]71
Զրոյց Սիլվա Կապուտիկեանի Հետ | Ե.72
Յովհաննէս Վերամկրտիչ | 76