ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 1
ԲԱԳԻՆ, Դ. ՏԱՐԻ, 1965 ԹԻՒ 1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) -1 | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 1
Հայ դրօշին | ԳՐԱՆԵԱՆ, Հ.25
Հայկական լէգէոնը - 3 | ԼԷՅԼԱՆԻ, Ա.26
Անտառի ճանապարհին | ԴԵՒ36
Ծովուն ու կնոջ վստահիլ չ'ըլլար... | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 37
Խարուկահանդէս | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, Ռ[ՈՒԲԷՆ] 41
Իրա՞ւ, Տօմինիք | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՇԱՂԻԿ42
Արդի Խորհրդահայ գրականութիւն - Վերջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]47
Գրիգոր Նարեկացի | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 50
«Մայրամուտից Առաջ» (Համօ Սահեան-Երեւան, 1964) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 66
Ոչ մի անգամ... | 69
Հր. Յովհաննիսեան եւ Ռ. Զարեան | 71
Կարսի ճանապարհով... | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, ՀՐԱՉԵԱՅ71
Իօնէսքոյի ճաղատ երգչուհին եւ դասը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 72
Հարցաքննիչը («Գասպար Իփէկեան» խումբին) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 75
«Հայկ Սէրէնկիւլեան» գրական մրցանակ | 78
Մշակութային լուրեր | 79