ԲԱԳԻՆ, Գ. ՏԱՐԻ, 1964 ԹԻՒ 12
ԲԱԳԻՆ, Գ. ՏԱՐԻ, 1964 ԹԻՒ 12

ԲԱԳԻՆ, Գ. ՏԱՐԻ,
1964 ԹԻՒ 12

Բացառիկ թիւ նուիրուած՝ Յակոբ Օշականի գրական գործունէութեան

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Յակոբ Օշական | 1
Յակոբ Օշական | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 3
Ուսուցիչը [Յ. Օշական] | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 5
Քննադատը [Յ. Օշական] | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 10
Վիպագիրը [Յ. Օշական] | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 16
Ծակ - Պտուկը (Հատուած) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]20
Մնացորդաց | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]25
Բուբո՜ւլը | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]30
Պահողը | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]32
Հաստատումներ Յ. Օշականէն | 34
Գուշակ տէրվիշը | ՉԱԳՐԵԱՆ, Գ.34
Յ. Օշական | ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ, Վ[ԱԶԳԷՆ]35
Օշական [Յակոբ] | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]36
Յաթոռն Մովսիսի... | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 38
Յակոբ Օշական | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ] 38
Ճառը | Ս., Ն.39
Իր հմայքը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 40
Օշականի հետ (մահէն 15 օր առաջ) | ՈՍԿՈՒՆԻ, ՏԻԳՐԱՆ41
Ինչպէս հայհոյեմ... | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 48
Փոխան լացի բարկութիւն | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 49
Գրականութեան մասին | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]50
Տղա՜ս, արթնցուր զիս... | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 50
Ճառագայթ մը թաղեցինք | ՄԻՍԱՔԵԱՆ, Շ[ԱՒԱՐՇ]52
Արարատի շուքին... | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]54
Գերեզման Յ. Օշականի | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 55
Հայկական լէգէոնը - 2 | ԼԷՅԼԱՆԻ, Ա.56
Քերականութիւն - 3 եւ վերջ | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 70
Բագինի 1964-ի բովանդակութիւնը | 75