ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 4
ԲԱԳԻՆ, Ե. ՏԱՐԻ, 1966 ԹԻՒ 4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Արջու ծառայութիւն | ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 1
Ինքնաժխտում | ՍԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆ 8
Վերջերս ո՞վ է գնացել հալիֆաքս -2 Եւ Վերջ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 9
Ցնորքին թռչունը/Հնչեակ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 17
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 18
Քառեակներ | ԲԶՆՈՒՆԻ, ԼԵՒՈՆ35
Վտիտ են մանիշակներս... -2 Եւ Վերջ | ՍԵՒՈՒՄԵԱՆ, ԱՐԱ36
Տեսիլք | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ42
Խորհրդային գրողներու համագումարի իախօրեակին (Յետադարձ ակնարկ) - 2 | ՏԷՐ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ, ՇԱՔԷ43
Վաւերաթուղթ - ընկերվարական իրապաշտութիւն - Ա. | ՍԻՆԵԱՎՍԿԻ, Ա. Դ.52
Դ. Վարուժան | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 65
«Բագին»ի գրական զրոյցներէն «Այծետոմար» - Համաստեղ | 72
Այծետոմար (հատուած) | ՀԱՄԱՍՏԵՂ76
Խնդուքի երեկոյ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 77
Զրպարտիչները պատժուեցին | 78
...Չամչնալու համար | 79
Երգ, հեռագիր, խնձոր եւ տուն... | 80