1967-5
1967-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ալպաթրոսը ... [Եդուարդ Պօյաճեան] | 1
Բանաստեղծը [Եդուարդ Պօյաճեան] | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ] 4
«Սէր եւ վիշտ» | Ի[ՇԽԱՆ], Մ[ՈՒՇԵՂ] 16
Ծննդապահ (հատուած) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ ] 16
Արձակագիրը [Եդուարդ Պօյաճեան] | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 18
Եդուարդ Պօյաճեան | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]26
Ահա գիրք մը | ՄԻՍԱՔԵԱՆ, ՇԱՒԱՐՇ27
Հողը (Հեղինակ՝ Եդ. Պօյաճեան) | Ա.Ն.28
Մեր Հողին կարօտով (հատուածներ) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ]28
Եդուարդ Պօյաճեան | Ս[ԱՍՈՒՆԻ], Կ[ԱՐՕ] 30
Գրական արձագանգ [Եդուարդ Պօյաճեան] | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 31
«Հողը» | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 33
Որ ունի յիշատակ ի գրականութիւն [Մելքի Գլըճեան] | 36
Եդուարդ Պօյաճեան (Կցորդ կէտեր) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 37
Կապոյտ քերթուած | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 47
Աշունի ոսկեգոյն մեղեդի | ԱԼՊԱԹՐՈՍ (ԵԴ. ՊՕՅԱՃԵԱՆ)47
«Թուղթ Զաւակներուս» | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]48
Թուղթ Զաւակներուս (հատուածներ) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 48
Եդուարդ Պօյաճեան | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 50
Մահերգ Եդուարդ Պօյաճեանի համար | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 52
Միայն հողէ շինուած ենք մենք | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 54-58
Եդուարդ Պօյաճեան | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ59-61
«Տոմար տարագրի» (Ե. Պօյաճեան) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]62
Սարահարթին դաշտամուկը (հատուածներ) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 62
Այսպէս անցաւ բանաստեղծ մը մեր մէջէն... Եդուարդ Պօյաճեանի յիշատակին | ՊՈՒՍԹԱՆԻ, ԱՆԹՈՒԱՆ64
Բողոքող ու նաեւ հեգնող Եդուարդ Պօյաճեանը | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]67
Գաղափարապաշտ գրագէտը [Եդուարդ Պօյաճեան] | ՈՍԿՈՒՆԻ, Տ[ԻԳՐԱՆ] 72
«Սէր եւ Վիշտ» (Հեղինակ՝ Ե. Պօյաճեան) | ԱՐՄԻՆԷ74
«Դէմքեր» (Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան) | Ա., Ա.78
Նիկողոս Սարաֆեան/Պարոյր Սեւակ/Պօղոս Սնապեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 78
Բանաստեղծին մահը | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 80
Հիւանդի գէշ երէկ Մը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴՈՒԱՐԴ 82
Եդուարդ Պօյաճեան (Կենսագրական գիծեր) | 84
Յապաղած Նամակ՝ Եդուարդին հոգիին... | ԿՈՐԻՒՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ86
Եդուարդ Պօյաճեան Հայաստանի մէջ եւ Հայաստանէն դուրս | 91
Սիրելի Եդուարդ | ՆՈՒՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ94
Եդուարդ Պօյաճեանի համար (Քառասունք) | «ԱԶԴԱԿ»96