1967-6
1967-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Լերան շուքը -1 | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 1
Բանաստեղծութիւններ | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ11
Երբ ա՜յնքան մօտ էր իր երազին... | ՄԵՀԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ]13
Երգ գոյութեան | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ՎԱՐԱՆԴ21
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 24
Մատուռին | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 38
Մագաղաթը | ԵՂԻԱԵԱՆ, ԲԻՒԶԱՆԴ39
Յուսահատական գեղօն յաղագս ոտանաւոր գրողաց | ՕԴԱՔԱՐ50
Իրականութեան այլափոխութիւնը արուեստի մէջ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, Ն[ՈՒՊԱՐ]51
Բանաստեղծի Եսը եւ ժամանակի շունչը - 1 | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]57
Եդուարդ Պօյաճեան | Ա., Ա.62
Գրականութեան եւ գրագէտներուն կաշկանդումները Սովետական կարգերու տակ -4 | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]64
Թիւրն ու թերին | Թ[ԱՇԵԱՆ], Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ]69
«Բագին» գրական զրոյցները - Վիգէն Խեչումեանի «Գիրք Լինելութեան»ը | 71
Զեկոյց- Հայաստանի Գրողներու 5-րդ համագումարը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]73
Եդուարդ Պօյաճեանի «Թուղթ Զաւակներուս»ը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]75
ՀԳՄ միութեան քարտուղարութիւնում | ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ77
Շէյքսփիրի «Ամառնային Գիշերուայ Երազ»ի ներկայացումը/Փշածաղիկը | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]79