1967-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ողջո՜յն քեզ Հայրենիք/Անխօս քարը | ԱՐՄԱՆՏ1
Սոնետներ | ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ՀԱՅԿ2
Չեմ թողնի որ հեռանաս | ԲԵԴՈՒԻՆ, ՍԻՐԱՔ3
Իմ հոգու դու կէս... | ԱՐՇԻ4
Անդրանիկ | ՀԱՅ-ԳԱԼ5
Գարնան մէջ ձիւն | ԳԱՌՕՆԷ, ՌԻՄԱ6
Սեւ աչերիդ մէջ | ՄՈՒԹ-ԱՐՓԻ6
Մտածումներ | ՈՐԲՈՒՆԻ, Զ[ԱՐԵՀ] 7
Խօսք ժողովրդիս | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ11
Ինչպէ՞ս զսպեմ սա արեւը | ԱՃԵՄԵԱՆ, ԳԷՈՐԳ 12
Տաղ գիշերական/Անյիշատակ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 15
Սարերու Ասլանը (Գէորգ Չաւուշի կենսագրավէպը) | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 16
Ըլլա՜յիր | ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ39
Լերան Շուքը -2 | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 40
Աղուոր սրտեր/Հեքիաթ մը աղուոր | ՇԱՀՊԱՆ48
Ձեռքեր ... Ժպիտներ... | ՍԵՒՈՒՄԵԱՆ, ԱՐԱ49
Յուսադրիչ հեռանկարներ (Վ. Պետրոսեանի առիթով) | 54
Բանաստեղծի Եսը եւ ժամանակի շունչը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]56
Գրականութեան եւ գրագէտներուն կաշկանդումները Սովետական կարգերու տակ -5 եւ վերջ | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ]62
Հովուն Բերածը/Խօսք Ժողովրդիս | 68
Արդար ընդվզում մը... | 69
Մեծ բանաստեղծներ եւ ոչ մեծ բանաստեղծներ | 70
Մահուան տեսիլ (հատուած) | ՉԱՐԵՆՑ, ԵՂԻՇԷ71
«Հայո՜ց մայրեր, վայո՜ց մայրեր»... | 72
«Կը մեռնեմ, միայն թէ»... | 74
«Ռամկավարները հիմն չունէին, անհիմն էին» | 76
Եօթն անգամ եօթանասուն առաւել մէկ | 77