1973-8
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Օրիորդ անթառամ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Հին Երազ/Պատերազմը/Անրջանք/Մկրտութիւն | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ22
Հորիզոնէ հորիզոն | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ]24
Առաջին Տողը/Դուն Մեկնեցար Երէկ Առտու/Ծնունդը | ՍԱՐԱՃԵԱՆ, ԷԼՕ32
Գրական հարցեր | 35
Հայկականութեան մասին | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]36
Մաշտոցի սկզբունքով | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]38
Հայկականութեան հարցը գրականութենէն ներս կամ դուրս | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Ն[ԱԶԱՐԷԹ]41
Արիւնը կը քալէ... («Մնացորդաց») | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]45
Արժէքների վերագնահատման ճանապարհին | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]49
Լիբանանեան անմիջական բանաստեղծութիւնը (Շար. 1) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]57
Սամուէլ Պէքէթ - Անձին Փնտռտուքը (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) (Շար. 6 Եւ Վերջ) | ԷՍԼԻՆ, ՄԱՐԹԻՆ67
Թարմանալ՝ Նաե՛ւ թարգմանութիւններով | 74
«Էլի'» հետաքրքրական բանաստեղծութիւն մը | Ա. Ն.77
Ես մարդ եմ, էլի... | ՄԱՇՏՈՑ, ԳՈՒՐԳԷՆ78