1975-6
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Սրբատաշ Քար Մը Ու Լոյս... | 1
Անիական | ԽԵՉՈՒՄԵԱՆ, ՎԻԳԷՆ 3
Սրամտութիւն Մը Եւ Սուր Ցաւեր | 10
Տեսիլք... / Այս Առաւօտ / Վաղը... | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ 11
Մայր Արշակունին | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, Ս[ՄԲԱՏ] 14
Ils Sont Tombes… / Անոնք Ինկան... | ԱԶՆԱՒՈՒՐ, ՇԱՐԼ 18
Մաթիկ Մելիքխանեան (Վէպ) (Շար. 10) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]20
Ժառանգազուրկ Ցեղին Յափշտակիչները... | 39
Մշակութային Թալան | ՖԱԶԼԵԱՆ, ՊԵՐՃ43
Հոսհոսի Ձեռատետրը | ՊԱՐՈՆԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ49
Մշակութային Արժէքների Իւրացման Աննախընթաց Փորձ | ՏՈԼԲԱԳԵԱՆ, ԵՂԻԱ51
Բարոյագիտական Շեշտը Փոլիսոփայութեան Մէջ (Շար. 4) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]55
Գրողներու Ճակատագիրը Յեղափոխական Շարժումներու Ընթացքին (Շար. 7 Եւ Վերջ) (Հայացուց Քնար Ճինպաշեան) | ԼԱՊԷՑ, ԼԷՈՓՈԼՏ62
Խօսք՝ Գրականութեան Գայլերուն, Բադերուն, Ճարպակալման Եւ Ազատագրութեան Մասին | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ]68
Մնաս Բարով Մանկութիւն (Մ. Իշխան) | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]73
Անվերջակէտ Ճամբորդութիւն (Ազնիւ Գարալէքեան) | Ճ[ԻՆՊԱՇԵԱՆ], Ք[ՆԱՐ]74
Քարացած Լեզուներ (Շահանդուխտ) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]75
Արթիւր Ադամովի Մասին | Լ., Փ.77
Սոլժենիցինի Սիրոյն | 78
Ազնաւուր կ'երգէ Հայաստանը... | ՆԱՍՐԻ, ՍԱՄԻՐ80