2012-2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հայ Գրողներու Վեցերորդ Համագումարէն Թելադրուած | ԲԱԳԻՆ 1
Խորհուրդ | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Ս.Դ. (ՍԵԴԱ) 3
Կինը/Օր Մը/Անմահութիւն! | [ԵՐԱՄԵԱՆ,] ՄԱՐՈՒՇ 6
Քաղաքին Աստղերն Ալ Ընկերներ Չունին | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 9
Այդ Առաւօտ Ատրինէի Հմայքը Անյայտացաւ | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]15
Ծանր Վարագոյր (Յուշեր՝ Քաղբանտարկեալ Ասքանազ Աւագի Կարապետեանի Կեանքից) | ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ, ՀԱՄԵՍՏ20
Վ. Խտըշեանի Խօսքը՝ «Թատրոնի միջազգային օր»ուան Եւ «Ո՞վ է վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» հայերէնով հրատարակութեան առիթով | ԽՏԸՇԵԱՆ, Վ[ԱՐՈՒԺԱՆ]38
Գինեձօն՝ «Ո՞վ է վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» թատերախաղի հայերէն թարգմանութեան (Հեղինակ՝ Էտուըրտ Ալպի - հայացում՝ Վ. Խտըշեանի- Խմբագիր՝ Սեդա Գրիգորեան) | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ40
Պրոտուէյի բեմի վրայ է ''Silence''-ը, Հրանտ Մարգարեանի թատերական երկը - The Shell Theater, New York, Ny - | ՊԱԼԵԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]43
Էմէ Սեզէր (կենսագրական ծանօթութիւններ) | ԲԱԳԻՆ47
Բանաստեղծութիւններ (հայացուց՝ Յ. Պալեան) | ՍԵԶԷՐ, ԷՄԷ48
Ամերիկա, Ամերիկա... «Երազ եւ խորտակման լքումներ» (վէպ) - Հեղինակ՝ Յակոբ Պալեան | ԹՈՐԱՆԵԱՆ, ԹՈՐՈՍ53
Յակոբ Պալեանի «Ամերիկա, Ամերիկա...»-Ն | ԱՐԵԱՆ, ՍԱԳՕ56
Անտիպ նամակ մը Աւ. Իսահակեանէն | ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, ԱՒ.[ԵՏԻՔ]62
Կոստան Զարեանի եւ Գարեգին Լեւոնեանի նամակները | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ63
Հաղորդակցութիւն՝ Գրողներու համահայկական վեցերորդ համաժողովի | ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ70
Իրանահայ Գրողներու Միութեան յիսնամեակ | 72
Հայ մամուլն ու անոր աշխատաւորները ի պատուի | 73
Միսաք Թերզեան. ժամերու փշրանքներով ստեղծելու կիրք մը | ԲԱԳԻՆ74
Գիրքերու հետ | 80