2012-3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Լեզուով եւ գրականութեամբ ինքնութիւն կը նուաճուի | ԲԱԳԻՆ 1
Անաւարտ սիրոյ մը պատմութիւն... | ՊԱԼԵԱՆ, Յ. 3
Դպրոցական յուշեր | ԳԻՐԷՋԵԱՆ, ԶՈՀՐԱՊ 20
Խառնածինները | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 32
Մեր սրբատեղին | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ36
Կարճատեւ համբաւ | ԲԱԼԻԿ, ԵԶՆԻԿ41
Պօղոս Սնապեանի «Վերծանումներ»ը | ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, ՍԵԴԱ42
Վեց դար առաջ, գիտակից մտաւորականներ տէր կանգնեցան Ֆրանսերէնի | Բ[ԱԳԻՆ]58
Գլուխ ԺԲ. յորդոր Ֆրանսացիներուն՝ գրելու իրենց լեզուով.- Ֆրանսայի փառաբանանքով (հատուած) | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ] 59
Կոստան Զարեանի նամակները Սիմոն Սիմոնեանին | ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ 61
Պետրոս Հաճեան՝ հայրենահանուած յանձնառուի ճակատագիր Մը | Պ[ԱԼԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]72
Հեռակայ զրոյց Սվետլանա Յակոբեանի հետ | ԲԱԳԻՆ73
Գիրքերու հետ | 80