1978-12
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պատասխանը (Շար. 2 եւ վերջ) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ] 1
Յետ-Միջօրէի մտորում՝ Հոմերական ճանապարհին / Վերանորոգ ճանաչողութեամբ | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 12
Այսինչին փեսան… / Աստուծոյ զոհը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ16
Դուն Տալիդա, Ես՝ Ղազարոս | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ25
(Ուիլեըմ Սարոյեան՝ 70 տարեկան) | 28
Կոտրած անիւը / Գեղեցիկ սպիտակ ձիուն ամառը (Թարգմն.՝ Յովհաննէս Շէօհմէլեանի) | ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ՈՒԻԼԵԸՄ31
Ուլիեըմ Սարոյեան | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ45
«Հանդիպումներ»էն | 57
Մտաւորականի մը մահը եւ անոր գրուած ու չգրուած կենսագրականը (Աբաս Իսահակեանի մասին) | 67
«Բագին»ի 1978-ի բովանդակութիւնը | 74