1979-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Տրամախօսութիւն՝ Դրացի Ուղեկցուհիի Մը Հետ | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 1
Շրջադարձ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 8
Սառնարանէն Ելած Մարդը (Թատերախաղ Չորս Արար) (Շար. 2) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 11
Իրիկուններ/Ինքներգութիւն/Եթէ Դրամ Ծնէի…/Այն Առաւօտ/Պատկեր/Խոստովանութիւն/Ժամադրութիւն Բանտիս Հետ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 23
Գարուն | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ 27
Անակնկալ Պատկերահանին Հետ/Միասնութեան Կարօտով/ Անունդ | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ 31
Զինադուլ 27... (Շար. 2) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 33
Կը Խնդրուի Ըլլալ | 47
Սուրիական Արդի Պատմուածքին Հոլովոյթը | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ57
Շահեկան Նամակ Մը... (Շ. Շահնուրէն՝ Ս. Վրացեանին) | 68
Որպէսզի Արժանի Ըլլայ Կեանքին... | ԷԼ-ՀԱԺ, ՈՒՆՍԻ72
Anthology Of Armenian Poetry | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]74
New Writing From The Middle East | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]76
Մշակութային Լուրեր | 77