1979-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հաղորդութիւն | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ 1
Վերընծայում/Ներահայեաց Սեւեռում | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ15
Զինադուլ 27... (Շար. 5 Եւ Վերջ) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 18
Իլիաս Տէյրի՝ Երկու Ժամանակներու Միջեւ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]31
Սպաննուած Ասպետը Ոտքը Կը Դնէ Հողին | ՏԷՅՐԻ, ԻԼԻԱՍ36
Անդրադարձ.../Երբ Ես Չըլլամ Այլեւս | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ44
«Հայութեան» Ու «Մարդկային»Ի Առընչութիւնը Կեանքում Եւ Գրականութեան Մէջ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]45
Մշակութային Լուրեր | 78
Արդի Բանաստեղծութեան Քառուղիին Դիմաց | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ74
Վեիրաւորական Վերհրատարակութիւններ... (Հայաստանի Մէջ Վ. Թէքէեանի Գործերու Տպագրութեան Առիթով) | 58
Տողը, Բառը, Տառը | ՍԱՀԵԱՆ, ՀԱՄՕ55