1979-8

ԲԱԳԻՆ, ԺԸ. ՏԱՐԻ,
1979 ԹԻՒ 8

Բացառիկ թիւ «Բագին»ի 200րդ թիւ

Ներբեռել PDF տարբերակը

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հաւատարմութեան Ուղիով | ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 3
Մութ Քամիներ.../Նմանող Օրեր/Ես Կը Մտածեմ | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ 6
Ամբողջական Խանդավառութեամբ, Ամբողջական Զայրոյթով... («Բագին»Ի 200Րդ Թիւին Առիթով) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ 9
Աշնան Սկիզբը/Երեսուներորդ Քոնչերթոն | ՆԱԳՈՒԼԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 12
Յիշատակելի Թուական | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]14
Գինովի Օրատետր | ԱՍՈՅԵԱՆ, ԽՈՍՐՈՎ15
Անհեթեթի Ժամանակը | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]17
Լռութիւն Անդրշիրիմեան | ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ, ԱԶՆԻՒ19
Ինչպէս Եմ Տեսնում «Բագին»Ը | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]21
Դուն Ես Առաքելուհին, Իսկ Ես Պատարագիչը Քու... | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ26
Խստապահանջ Ոգին («Բագին»Ի Մասին) | Ա., Ա.34
Պաստառներ / Ուղի | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ36
200Րդ Մղոնաքարը («Բագին»Ի 200Րդ Թիւը) | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ38
Դուռը | ՏԷՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՆԱԶ40
«Բագին»Ի Բացառիկները | Մ[ԱՆՈՒԿԵԱՆ], Յ[ԱԿՈԲ]45
Դեկտեմբեր | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 52
«Բագին»՝ 200 Ամսական | ՓԱՆՈՍԵԱՆ, ՍՄԲԱՏ60
Տենդահար Վիճակ/Խաւարտչին Ծիծաղ/Բազէ/Ախօ | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ61
Հաստատուն Կամուրջը («Բագին»Ի 200Րդ Թիւին Առիթով) | Հ[ԵՐԵԱՆ], Պ[ԵՏՐՈՍ]64
Դուն / Պաշարման Վիճակ | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, ԿՈՐԻՒՆ66
«Բագին»Ի 200Րդ Թիւին Առիթով | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ69
(Խօսք՝ Նորընծաներու) | 72
Խափշիկ Աղջիկ/ Քեզմէ Հեռու, Քեզի Հետ/ Առանց Քեզի/ Լուսանկարիդ Դիմաց՝ Ներկադ Մերժելով | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ73
Սամփսոն Սամփսոնեան (Պատմուածք) | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ76
Բառին Ծէսը…/Անանուն…/Լռութիւն | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ83
«Կորիզ» (Յարութիւն Պէրպէրեան) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ85
Լողարշաւ (Կորիւն Շահինեան) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]89
Իմաստուն Առաջնորդը («Բագին»Ի 200Րդ Թիւին Առիթով) | ԱՐՓԻՆԷ, Ա.92