1980-5
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Պիկնիկ | ՍԱՆԻՆԵԱՆ, ՍՈՒՐԷՆ 1
Աղերս/Անգիր Բառի Պէս/Ընկալագիր | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 10
Միլան Քիւնտերա | 15
Հարցազրոյց՝ Միլան Քիւնտերայի Հետ | «ԼԸ ՄՈՆՏ» 16
Ապրող Թաղին Մեռած Հեքիաթը... | ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ21
Փեթրա/Քարեղէն Ճանապարհ... | ՃԵՐԱՆԵԱՆ, ՓԱՆՈՍ26
Անցորդը Եւ Իր Ճամբան (Հատուած) | ԶԱՐԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ27
Կ. Զարեան՝ Յաւերժական Ճամբորդը | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ33
Արեւելեան Եւրոպայի Երկրներում 3 - Ռւոմինիա | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]46
Գրականութիւնը Եւ Այլախոհութիւնը Ռումինիայում (Շար. 1) | ԼՈՎԻՆԵՍԿՕ, ՄՈՆԻԿԱ47
Հայաստանի Երիտասարդ Բանաստեղծները (Շար. 2) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ57
«Սմբակաւոր Ոչխարների» Եւ «Խոտակեր Գազանների» Մասին | ԱՆԱՆԵԱՆ, ՎԱԽԹԱՆԳ65
Ներկայացում՝ Սրբուհի Տիւսաբի | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ68
Մի Անակնկալ Հանդիպում (Եղիշէ Չարենցի Հետ) | ՊԱՏՄԱԳՐԵԱՆ, ԱՇՈՏ74
Մշակութային Լուրեր (Մահ՝ Րոլան Պարթի, Ժան-Փօլ Սարթրի - Լոյս Տեսաւ՝ «Ռոստոմ» - Խմբագիր՝ Հրաչ Տասնապետեան) | 77