1980-4
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Քարայրին Առջեւ | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 1
Դաշտանկարներ | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 7
Ազնաւուրի Ձայնը... | 12
«Փոքրամասնութեան Մը Ձայնը»/Կեանքս... Երգերու Շարք Մը» / Եւ... Պատկանելիութեան Երգը/ Միւս Հարցազրոյցներէն | ՕՏԱՐ ՄԱՄՈՒԼ [ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐԻ ՄԱՍԻՆ]13
Պարզ Է, Սիրում Եմ Քեզ / Տո'Ւր Մեզ Այսօր (Թարգմն. Ա. Ալիքեան) | ԱԶՆԱՒՈՒՐ, ՇԱՐԼ17
Ազնաւուր Տաղանդ | ԱԼԻՔԵԱՆ, ԱԲՐԱՀԱՄ19
Պառաւը | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ20
Կարօտ... / Անվստահութիւն | ՀԵՐԵԱՆ, ՊԵՏՐՈՍ29
Վախթանգ Անանեան | 30
Մանկապարտէզի Դաստիարակչուհին | ԱՆԱՆԵԱՆ, ՎԱԽԹԱՆԳ33
Մանկավարժութիւն Մը՝ Տարբերութեան Ի Խնդիր (Նոթեր Սեմինարի Մը Համար) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]43
Արեւելեան Եւրոպայի Երկրներում 2- Հունգարիա | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]54
Վարդապետութիւնները Եւ Արգելքները | ՄԵՐԱՅԻ, ՏԻԲՈՐ55
Հայաստանի Երիտասարդ Բանաստեղծները (Շար. 1) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ69
Յապաղած Հասունացման Առաջին Բողբոջումները (Զոհրապի Ցուցահանդէսին Առիթով) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ75
Քամիներ (Փանոս Ճերանեան) | Պ[ԷՐՊԷՐԵԱՆ], Յ[ԱՐՈՒԹՒԻՆ]77
Անրջական Վաղորդայն (Յակոբ Մանուկեան) | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]78