1980-7
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Ժամադրութիւն (Թատերախաղ Մէկ Արար) | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 1
Ո՜ Տալիթա | ՎԱՐՈՒԺԱՆ, ԴԱՆԻԷԼ15
Ածելիի Շեղբը... | ՈՐԲԵՐԵԱՆ, ՌԻԹԱ19
Ծննդոց | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]25
Որդի, Անունը՝ Մայքըլ | ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՅԱԿՈԲ26
Ճանաչենք Մեր Մեծ Հարեւանին | ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, Է[ԴՈՒԱՐԴ]35
Դիցահոգեբանութիւն | ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, Ն.40
Հայաստանի Երիտասարդ Բանաստեղծները (Շար. 4) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ46
Հերանոյշ Արշակեանի «Հոգիներու Արցունքը» | 59
Ատոնիս Կամ Այլափոխուելու Անսպառ Ճիգը | ԿՈՐԻՒՆ ՇԱՀԻՆԵԱՆ62
Նմոյշներ՝ Ատոնիսի Քերթողութենէն | ԱՏՈՆԻՍ68
Սպիտակ Ու Սեւ Պատմութիւն (Վարուժան Խտըշեանի Հետ) | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ71
Թիւրն Ու Թերին՝ Այսօր (Շար. 1) | ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ]78