1981-2
ԽորագիրԷջ
Կապոյտ Երգ | ՀԱՃԵԱՆ, ՄԿՐՏԻՉ 1
Սխալ Դուռը | ԱՐՄԵՆԵԱՆ, ԿԱՐՕ 5
Արիւն | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ19
Լեռ Կամսար | 20
Դէպի Պրոլետ Գրականութեան Հեգեմոնիան (Պրոեկտ-Պիես 3 Արարով) | ԿԱՄՍԱՐ, ԼԵՌ21
Մենք՝ Բառեր | ՔԷՕՐՕՂԼԵԱՆ, ՇԱՀԷ37
Պանդոկ (Շար. 4 Եւ Վերջ) | ԱԲԵԼԵԱՆ, ԱՐԱ 38
Ճպրան Խալիլ Ճպրանի Մահուան 50Ամեակը | 43
«Մարգարէն» | Տ. ԳՐԱՃԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ44
Ալեքսանդր Զինովեւի Վերջին Գրքի Առթիւ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]51
Վերջաբանը | ԶԻՆՈՎԵՒ, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ53
Մուտք՝ Որբունիի Գրականութենէն Ներս (Շար. 2) | ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ56
Զրոյց՝ Վահէ Քաչայի Հետ | Կ[ԻՐԱԿՈՍԵԱՆ], Ս[ԱՐԳԻՍ]64
Երրորդ Վայնասունը | 68
Նաւասարդեան Աղօթք Առ Դիցուհին Անահիտ | ՍԻԱՄԱՆԹՕ69
Ռոտէն Կը Գայթակղի | ՕՏԵԱՆ, ԵՐՈՒԱՆԴ71
«Թուրք Սրիկայ Մ'Անոպայ»/«Գործք Բարութեան» Եւ «Եթէ Ճնշել Ենք, Ապա՝ Վէրքերով» | 74
1980Ի Մեր Կորուստները (Մահ՝ Սարգիս Մելիքսէթեանի, Արշաւիր Դարբնիի, Վահագն Կարենցի, Զարեհ Որբունիի, Անտրէ Ամուրեանի) | 77