1985-6
ԽորագիրԷջ
Խենթ Բիւզանդը | ԱՆԵԼ 1
Էր | ՊԸԼՏԵԱՆ, ԳՐԻԳՈՐ 12
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 4) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 15
Թորոս Ռոսլին | ՎԱՐԱՆ ՈՒԺ28
Ցեղին Հարազատ Եւ Ամբողջական Ձայնը | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]31
...Դէպի Արաբական Գրականութիւն (Դ. Վարուժանի «Հացին Երգը» Արաբերէնով) | 37
Գերմանական Վիպապաշտութիւնը Եւ Հոֆման | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ՇՈՒՇԻԿ 41
Բազմալար Քնարերգութիւնը Շիրազի Գրական Ժառանգութեան | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ48
Հրաչեայ Աճառեանի Նամակները Վիեննայի Մխիթարեաններուն | ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Մ[ԱՐՏԻՐՈՍ]61
Մշակութային Լորեր | 70
Միքրոնեզիա (Կատակերգութիւն Երեք Արարով) (Շար. 5) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ18