1988-1
ԽորագիրԷջ
Քառեակներ | ԱՐՄԱՆՏ 7
Քայլափոխ Մը Եւս | ՔԵՊԱՊՃԵԱՆ, ՐԱՖՖԻ20
Ի Զուր | ՃԻՒՂԵԱՆ, ԱՐԱՄ25
Վերախաչուած Քրիստոսը (Շար. 3) (Հայացուց՝ Սարգիս Տէր Խաչատուրեան) | ՔԱԶԱՆՁԱԳԻՍ, ՆԻՔՈՍ26
Իմ Արահետով (Շար. 2) | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ33
Հեռակայ Զրոյց Հայր Յարութիւն Պզտիկեանի Հետ | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ, Ս[ԱՐԳԻՍ]49
Ազգային - Յեղափոխական Երգեր | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ]54
Յ. Օշականի Նամակները Ն. Սարաֆեանին (Շար. 3) | ՕՇԱԿԱՆ, Յ[ԱԿՈԲ]69
Մշակութային Լուրեր | 76