Ա. Տարի, 1962 թիւ 2
Ա. Տարի, 1962 թիւ 2
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հաւաստիքը | «ԲԱԳԻՆ»1
Լերան Մատուռը | ՀԱՅԿԱԶ, ԱՐԱՄ 3
Միջերկրական | ՍԱՐԱՖԵԱՆ, Ն[ԻԿՈՂՈՍ] 6
Եւ լուսինը կը ժպտէր ... | ԱՐՓԻՆԷ, Ա. 12
Ընկերներ կան ... | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 17
Ծաղիկներ | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 18
Ռապպոռ | ԱԹԹԱՐԵԱՆ, ԺԻՐԱՅՐ 21
Խօսք՝ ապագայի մասին | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 29
Խոհերու Բարձունքէն | Գ[ԷՈՐԳԵԱՆ], Վ. 30
Սպասում (Սիրոյ եւ Մեղքի Համանուագ) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ.34
Թաշկինակը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 35
Գիշերամուտ | ՊԱՐԳԵՒ, Ն. 38
Մալխաս | [ԲԱԳԻՆ] 39
Երաժշտականութիւնը բանաստեղծական արուեստին մէջ (Ա.) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 42
Ի՞նչ է իրականութիւնը | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ՏՕՔԹ. 48
Ի՞նչ է իրականութիւնը (Մարքսիստական Հայեցակէտ) | ԽԱԹԱՆԱՍԵԱՆ, ԵՐ[ՈՒԱՆԴ] ՏՕՔԹ. 51
Եւրոպական ու Ամերիկեան Արդի Գրականութիւն | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 52
Նկարիչ Ժորժ Կէօվէրչինեան | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ 56
Անհրաժեշտ Դարձակէտը | ՈՍԿՈՒՆԻ, Տ[ԻԳՐԱՆ] 57
Գրական «Մանրուք». Մոռցուած Մարդեր եւ Մոռցուած Գործեր | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ] 59
Մշակութային Մտահոգութիւններ | ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ, ԱՐՏԱՇԷՍ 64
Յ. Օշական | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 67
Զրոյց (Կ. Փօլատեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 70
Քերթուածներ (Ա. Երկաթ) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 71
Պոեզիա (Երեւան - 1960) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 72
«Պոեզիա»ի մէջ հիւրընկալուած «Քերթուածներ»... Բալլադ Իլիչի, Անտանտի եւ Շախմատի մասին ՝ Սողոմոն Տարօնցի. Բալլադ Պարտիական Անդամավկարի մասին՝ Գէորգ Էմին | 74
«Պոեզիա»Էն դուրս մնացած «Քերթուածներ»...Ընկերոջս՝ Արշալոյս Մարգարեան. թէ Մարտում ընկնեմ՝ Դերենիկ Չարխչեան | 75
Մեր ողբը | [ԲԱԳԻՆ]76
Quatre - Vingt - Douzième Édition | [ԲԱԳԻՆ]77
Ծաղիկ Գազանճեան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 78
Համազգային Գասպար Իբէկեան թատերախումբի 20-Ամեակը | [ԲԱԳԻՆ]80