Ա. Տարի, 1962 թիւ 3
Ա. Տարի, 1962 թիւ 3
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Հայը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 1
Կրակէ Օղակը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 9
«Կորսուածները» | ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ , ՓՕԼ 16
Խորհուրդ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 17
Հողը | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 18
Սեղբոս Աղբար (Հնդկահաւեր) | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 22
Աղերս (Սիրոյ եւ Մեղքի Համանուագ) | ԳԵՂԱՐԴ, Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 28
Կրակէ Շապիկ | ՓՕԼԱՏԵԱՆ, Կ[ԱՐՕ] 29
Տարէ՜ք Հոգիս... | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 35
Լոյսի Տրտմութիւն | ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ, ՌՈՒԲԷՆ 36
Երաժշտականութիւնը Բանաստեղծական Արուեստին մէջ (Բ.) | ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 37
Գրագէտին Առանձնայատկութիւնն ու Առանձնութիւնը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, ԲԱԲԳԷՆ 41
Խորաչափող Գրադատութիւն | ՇԱՀԻՆԵԱՆ, Գ[ՐԻԳՈՐ] 46
Գրական «Մանրուք» Զօհրապի «Փոստալ»ը | ԹԱՇԵԱՆ, Բ[ԵՆԻԱՄԻՆ] 55
Րապինտրանաթ Թակոր (1861-1941) | ՕՇԱԿԱՆ, ՎԱՀԷ 59
Նիկօլ Աղբալեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 63
Կեանքի Ուղիներով-Ս. Վրացեան (Բ. Հատոր - 1960-Պէյրութ) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 66
Մտորումներ Ճանապարհի Կէսին (Սիլվա Կապուտիկեան-1961-Երեւան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 67
Հայ Ժողովրդին (Հատուած) | ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ 69
Մտորումներ Ճանապարհի Կէսին (Հատուած) | ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ, ՍԻԼՎԱ 69
Փօլ Կիրակոսեան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 70
Չափրաստ - Քոքարտիէ | ԱՃԷՄԵԱՆ, ՏԻՐԱՆ 73
Հին Աստուածները (Ներկայացում Գասպար Իփէկեան Թատերախումբի) | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ] 74
«Ջահակիր» (Դպրոցական Պարբերաթերթեր) | «ԲԱԳԻՆ»79
Ստացուած Հրատարակութիւններ | «ԲԱԳԻՆ»80