Ա. Տարի, 1962 թիւ 1
Ա. Տարի, 1962 թիւ 1

ԲԱԳԻՆ, Ա. ՏԱՐԻ, 1962 ԹԻՒ 1

Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Բագինին առջեւ | [ԲԱԳԻՆ]1
Հայու հոգին | ՀԱՄԱՍՏԵՂ 3
Լիբանան | ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ, ՆՇԱՆ 6
Կը սպասեմ մահուան… | ԻՇԽԱՆ, Մ[ՈՒՇԵՂ] 11
Առիւծին յուշարձանը | ՍԱՍՈՒՆԻ, Կ[ԱՐՕ] 12
Հայաստան | ԳԱՐՄԷՆ, ԼԵՒՈՆ 18
Մէսսէպը | ՊՕՅԱՃԵԱՆ, ԵԴ[ՈՒԱՐԴ] 20
Արարատ | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 29
Ոսկի Մատանին (Սիրոյ եւ Մեղքի Համանուագ) | ԳԵՂԱՐԴ Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 30
Հանգուցեալին Տղան | ՍՆԱՊԵԱՆ, ՊՕՂՈՍ 32
Փոխան Աղօթքի | ՕՇԱԿԱՆ, Վ[ԱՀԷ]41
Թէ... | ԳԱՌՕՆԷ, ԱՐԱՄ 44
Տիսիփլինը | ՎԻՐԱՊԵԱՆ, ՆԵՐՍԷՍ 45
Երգ՝ Սիրոյ եւ Յոյսի | ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ՅԱԿՈԲ 48
Վերամուտ | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 49
Զրոյց՝ Հայ Գրականութեան մասին | ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ, Գ[ՈՒՐԳԷՆ] 51
Գրագէտին Պատուանդանը | ՓԱՓԱԶԵԱՆ, Բ[ԱԲԳԷՆ] 55
Կոստան Զարեան | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 61
Թուղթ Զաւակներուս (Եդուարդ Պօյաճեան) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 64
Ներածութիւն Հայ Գրական Պատմութեան (Բենիամին Թաշեան) | Պ[ՕՅԱՃԵԱՆ], Ե[ԴՈՒԱՐԴ] 67
Թոնդրակեցիներ (Հատուած) | Ս[ՆԱՊԵԱՆ], Պ[ՕՂՈՍ] 69
| ԴԱՒԹԵԱՆ, ՎԱՀԱԳՆ 73
Գեղեցիկ Յաւելում մը եւ Գեղեցիկ Յապաւում մը | [ԲԱԳԻՆ]74
Տիրան | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 76
Մանուկ | Գ[ԵՂԱՐԴ], Յ[ԱՐՈՒԹԻՒՆ] 78
Միւնիխի Միջազգային Ցուցահանդէսի Ա. Մրցանակը | ՄԱՆՈՒԿ79
Ստացուած Հրատարակութիւններ | [ԲԱԳԻՆ]80