1969-1
Բովանդակութիւն
ԽորագիրԷջ
Դարձ դէպի արեւը | ԿՌԱՆԵԱՆ, Բ[ԻՒԶԱՆԴ] 1
Առաւօտ/Ձիւն | ԵՐԿԱԹ, ԱՐՍԷՆ 4
Խնճոյքէն վտարուածը | ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ, ՆՈՒՊԱՐ 5
*** | ՇԻՐԱԶ, Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ]12
Հին ու նոր տարին | ԱՐԾՐՈՒՆԻ, ԱՐԱ13
Տանջա'նք, ա՞յս է հնարած բալասանդ խաբկանքի | ԹԷՔԵԱՆ, Վ[ԵՀԱՆՈՅՇ]18
Պատէն անդին | ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ19
Սկսելէ առաջ... | 24
Սիրոյ եւ արկածի տղաքը (Հատուածներ) | 25
Սրբապիղծներու գրոհը | ՍՆԱՊԵԱՆ, Պ[ՕՂՈՍ]37
Հոգեբաններու եւ ճարտարագէտներու գործունէութիւնը | ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ, ՆՈՐԱՅՐ49
Ո՞վ է Քաֆքա | ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ, ԳԱԲՐԻԷԼ54
Մի գիրք նոր վէպի դէմ | ՄԿՐՏՉԵԱՆ, Լ[ԵՒՈՆ]59
«Այրէ' գիրքերդ, Ռո'պ-Կրիէ» | ՊՈՒԱՏԵՖՐ, ՓԻԷՐ63
Բաւական է պոչից գնալ | ՍԱՀԻՆԵԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ65
Սասունու «Սարերու Ասլանը» կենսագրավէպը | Մ[ԿՐՏՉԵԱՆ], Լ[ԵՒՈՆ]69
«Լեւոն Շանթ» թատերախումբի ներկայացումները | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]72
Ալպէր Քամիւի «Կալիկիւլա» թատերախաղին ներկայացումը Պէյրութի մէջ | Փ[ԱՓԱԶԵԱՆ], Բ[ԱԲԳԷՆ]77
«Հայկաշէն Ուզունեան» մրցանակի չորս մրցանակաւորները | 77
Մշակութային լուրեր | 80